چه وقت مدل کسب و کار در خطر است نیاز به بررسی استراتژی در محیط‌های متغیر و تشخیص بحران‌های پیش‌رو و چنگ زدن به فرصت‌ها قبل از رقبا دارد.

مدل کسب و کار در خطر

چه وقت مدل کسب و کار در خطر است؟ مصاحبه‌ای با ریتا گونتر مک گراس (Rita Gunther Mcgrath) توسط سارا کلیف با موضوع چه زمانی مدل کسب و کار در خطر است. ریتا گونتر مک گراس استاد مدرسه تجارت کلمبیا به بررسی استراتژی در محیط‌های متزلزل و متغیر می‌پردازد. اخیرا در خصوص چگونگی تشخیص بحران‌های…