مدل های کسب و کار همزمان

  مدل های کسب و کار همزمان را عملیاتی کردن آن کاری بس دشوار است و به کرات به عنوان عامل اصلی نا کامی استراتژیک بیان می شود. با این حال وقتی یک شرکت این  موقعیت را داشته باشد که چندین بخش مشتری را مخاطب قرار دهد با استفاده از یک مدل کسب و کار…