هوش رقابتی

همه چیز درباره هوش رقابتی و اهمیت آن در سازمان ها

امروزه عصر صنعتی جای خود را به عصر اطلاعات و ارتباطات داده است و مفاهیمی چون جهانی شدن و رقابت را به وجود آورده است. در این عصر هر سازمانی که رئیس و مدیران هوشمند و به روز داشته باشد، به موفقیت خواهد رسید. هوش رقابتی یکی از مفاهیمی است که در چند سال گذشته…