طوفان فکری در راه اندازی کسب و کارها چگونه است؟

طوفان فکری و اهمیت آن در راه اندازی کسب و کارها

طوفان فکری در راه اندازی کسب و کارها چیست؟ بسیاری از کسب و کارهایی که امروزه به جایگاه بالایی دست یافته اند و اصطلاحا برند شده اند حاصل یک طوفان فکری بوده اند. Brainstorming یا همان طوفان فکری شامل جریانی از افکار مختلف و بعضا پارادوکسیکال می باشد که در تضاد و تعارض با هم…