تاسیس شرکت

چگونه شرکت خود را تاسیس کنم؟

چرا تاسیس شرکت میکنیم؟ همواره انسان های مختلف، برای تشکیل اجتماعات مختلف و عواید حاصل از آن مشتاق بوده‌اند و این نیز نشان بر آن است که انسان یک موجود ذاتا اجتماعی است و همواره نیاز به ارتباطات دارد، یکی از اقسام این ارتباط های موجود قابل ذکر، ارتباط های تجاری است که بر اقسام…