مشاور سازمانی

مشاور سازمانی کیست و چه وظایفی دارد؟

با پیشرفت علم و تکنولوژی سرعت تغییرات زیاد شده است. این تغییرات به تمام جنبه های زندگی از جمله سازمان ها نیز رسیده است. بنابراین سازمان ها و افرادی که شغل سازمانی دارند باید خود را با این تغییرات تطبیق دهند. کارکنان این سازمان ها  برای بقا در این دنیای متحول تجارت باید با این…