مدل های کسب و کار همزمان

  مدل های کسب و کار همزمان را عملیاتی کردن آن کاری بس دشوار است و به کرات به عنوان عامل اصلی نا کامی استراتژیک بیان می شود. با این حال وقتی یک شرکت این  موقعیت را داشته باشد که چندین بخش مشتری را مخاطب قرار دهد با استفاده از یک مدل کسب و کار…

مدل کسب و کار شرکت سرمایه گذاری Healx روی درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در حوزه نوظهور پزشکی شخصی‌ سازی شده متمرکز است

مدل کسب و کار شرکت سرمایه گذاری Healx

مدل کسب و کار شرکت سرمایه گذاری Healx، با الهام از چارچوب مدل کسب و کار تحول آفرین، که روی درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در حوزه نوظهور پزشکی شخصی‌ سازی شده متمرکز است، پیشنهاد داده شد. یک چالش بزرگ برای شرکت‌های دارویی در این حوزه این است که بازار بیماری‌های خاص بسیار کوچک…